PSE NA DUHET KY DOKUMENT?

Pavarësisht nëse jeni një klient aktual ose i ardhshëm i platformës www.ttabeauty.com ose një përdorues i rastësishëm i faqes sonë, ne njohim dhe respektojmë privatësinë tuaj.

Mbrojtja e informacionit tuaj personal gjatë procesit të përpunimit të të dhënave tuaja personale është një përparësi e rëndësishme për ne.

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me konfidencialitetin e tyre dhe në përputhje me dispozitat ligjore në nivel të Shqiperise dhe Evropian.

Në faqet në vijim të Politikës sonë të Privatësisë dhe Privatësisë ne synojmë t’ju prezantojmë TTA Beauty Shpk, si Administrator të të Dhënave Personale, për t’ju siguruar të dhënat e kontaktit të kompanisë.

Me këtë Politikë ju informojmë për:

 • kategoritë e të dhënave personale;
 • për objektivat dhe për bazën ligjore për përpunimin;
 • për periudhën e ruajtjes dhe me kë i ndajmë të dhënat;
 • informacion nëse të dhënat personale do të transferohen në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare;
 • marrësit ose kategoritë e marrësve të të dhënave personale;
 • të drejtat që keni sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, sipas Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 27 Prillit 2016 për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të të dhënave personale dhe mbi lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla (në tekstin e mëtejmë “Rregullorja” ose “GDPR”).

INFORMACION NË LIDHJE ME KOMPANINË QË PËRPUNON TË DHËNAT TUAJA, OSE KUSH JEMI NE:

TTA Beauty shpk, Numri Unik i Identifikimit M22221039P, adresa e regjistrimit / korrespondencës  Rr Reshit Cullaku, Kompleksi Shallvaret, Tirane, Shqiperi, e-mail: info@ttabeauty.com, www.ttabeauty.com.

INFORMACION MBI ZYRTARIN PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Politikë ose dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja, ju lutemi kontaktoni Komisionerin për Mbrojtjen e të Dhënave duke përdorur detajet e mëposhtme të kontaktit: Rr Reshit Cullaku, Kompleksi Shallvaret, Tirane, Shqiperi, e-mail: info@ttabeauty.com, www.ttabeauty.com

INFORMACION MBI AUTORITETIN KOMPETENT MBIKËQYRËS TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE

TTA Beauty shpk (në tekstin e mëtejmë: “Administrator” ose “Kompania”) funksionon në përputhje me Aktin dhe Rregulloren për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 27 Prillit 2016, për mbrojtjen e individët në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla. Ky informacion ka për qëllim t’ju informojë në lidhje me të gjitha aspektet e përpunimit të të dhënave tuaja personale nga Kompania dhe të drejtat që keni në lidhje me këtë përpunim.

ARSYEJA PËR MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 1. Administratori mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale në lidhje me përdorimin e dyqanit online www.ttabeauty.com dhe lidhjen e kontratave me Kompaninë në bazë të Nenit 6, par. 1, Rregullorja (BE) 2016/679 (GDPR), dhe në veçanti mbi bazat e mëposhtme:

 • pëlqimin e qartë të marrë nga ju si klient;
 • përmbushjen e detyrimeve të Administratorit sipas një kontrate me ju;
 • pajtueshmërinë me një detyrim ligjor që zbatohet për administratorin;
 • për qëllime të interesave legjitime të Administratorit ose një pale të tretë.

QËLLIMET DHE PARIMET NË MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 2. Ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat personale që na jepni në lidhje me përdorimin tuaj të dyqanit online www.ttabeauty.com dhe lidhjen e një kontrate me kompaninë, përfshirë për qëllimet e mëposhtme:

 • krijimi i një profili dhe sigurimi i funksionalitetit të plotë kur përdorni dyqanin online;
 • individualizimi i një pale në kontratë;
 • qëllimet e kontabilitetit;
 • objektivat statistikore;
 • mbrojtja e sigurisë së informacionit;
 • e drejta e refuzimit ose pretendimit nga klienti për mallrat në lidhje me të cilat këto të drejta mund të ushtrohen;
 • sigurimin e zbatimit të kontratës për ofrimin e shërbimit përkatës;
 • dërgimi i gazetave dhe postave elektronike me oferta speciale nëse shprehni një dëshirë;
 • thirrje telefonike në lidhje me ditëlindjen ose njoftimin e Përdoruesit për koleksione të reja ose me marrjen e produkteve të shterura në një periudhë të mëparshme me marrëveshje midis dy palëve;
 • sms për qëllime informative

Ne ndjekim parimet e mëposhtme kur përpunojmë të dhënat tuaja personale:

 • ligjshmëria, mirëbesimi dhe transparenca;
 • kufizimi i qëllimeve të përpunimit;
 • rëndësinë e qëllimeve të përpunimit dhe minimizimit të të dhënave të mbledhura;
 • saktësia dhe afati kohor i të dhënave;
 • kufizimi i ruajtjes për të arritur objektivat;
 • integriteti dhe konfidencialiteti i përpunimit dhe sigurimi i një niveli të përshtatshëm të sigurisë së të dhënave personale.
 • Kur përpunon dhe ruan të dhënat personale, Administratori mund të përpunojë dhe ruajë të dhënat personale në mënyrë që të mbrohen interesat e mëposhtme legjitime.
 • Përmbushja e detyrimeve të saj ndaj Administratës Tatimore të Shqiperise, Ministrisë së Financave dhe Ekonomise dhe organeve të tjera shtetërore dhe komunale.

CILAT LLOJE TË TË DHËNAVE PERSONALE MBLIDHEN, PËRPUNOHEN DHE RUHEN NGA KOMPANIA JONË

Neni 3. 

 • Kompania kryen operacionet e mëposhtme me të dhënat personale të ofruara nga ju si klientë, për qëllimet e mëposhtme:
 • Regjistrimi i një klienti në dyqanin elektronik dhe ekzekutimi i një kontrate për blerje në distance – qëllimi i këtij operacioni është të krijojë një profil për përdorimin e dyqanit elektronik për të blerë mallra dhe të sigurojë informacione kontakti për dërgimin e mallrave të blera. Regjistrimi dhe krijimi i një llogarie për të përdorur ne dyqanin online nuk është një hap i detyrueshëm në ofrimin e shërbimit dhe është i disponueshëm në një masë të madhe pa krijuar një llogari.
 • Dërgimi i një gazete – qëllimi i këtij operacioni është të administrojë procesin e dërgimit të buletineve, email me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori të reja për klientët të cilët kanë deklaruar se dëshirojnë të marrin këtë informacion.
 • Dërgimi i një mesazhi telefonik (sms)– qëllimi i këtij operacioni është të administrojë procesin e dërgimit të informacioneve me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori të reja për klientët të cilët kanë deklaruar se dëshirojnë të marrin këtë informacion. Në momentin që një klient pranon të pajiset me një kartë klienti e cila ka një barcode unik, klienti automatikisht jep aprovimin për përdorimin e numrit të telefonit për mesazhe sipas qëllimit më sipër.
 • Ushtrimi i së drejtës për tërheqje ose kërkesë – qëllimi i këtij operacioni është të administrojë procesin e ushtrimit të së drejtës së tërheqjes ose pretendimit nga klienti për mallrat në lidhje me të cilat këto të drejta mund të ushtrohen.
 • Administratori nuk mbledh ose përpunon të dhëna personale që lidhen me sa vijon:
 • zbulojnë origjinën racore ose etnike;
 • të zbulojë bindjet politike, fetare ose filozofike, ose anëtarësimin në sindikata;
 • të dhëna gjenetike dhe biometrike, të dhëna shëndetësore ose të dhëna mbi jetën seksuale ose orientimin seksual.
 • Të dhënat personale mblidhen nga Administratori nga personat me të cilët lidhen.
 • Kompania nuk mbledh të dhëna për personat nën 16 vjeç, përveç me pëlqimin e shprehur të prindit ose përfaqësuesit të tyre ligjor.

Neni 4. Kontrolluesi përpunon kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale dhe informacionit për qëllimet e mëposhtme dhe mbi bazat e mëposhtme:

 • Të dhënat tuaja të personalizimit (e-mail, emri, mbiemri, numri i telefonit, adresa, data e lindjes, etj.)
 • Qëllimi për të cilin grumbullohen të dhënat: 1) Marrja e kontaktit me përdoruesin dhe dërgimi i informacionit tek ai. 2) për qëllime të regjistrimit të përdoruesit në dyqanin online. 3) për të dërguar gazeta, email, sms me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori të reja.
 • Bazat për përpunimin e të dhënave tuaja personale-Duke pranuar kushtet e përgjithshme dhe regjistrimin në dyqanin elektronik ose duke vendosur një porosi pa regjistrim, ose duke lidhur një kontratë me shkrim, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazën e së cilës ne përpunojmë të dhënat personale – Neni. 6, para. 1, f. (b) GDPR. Të dhënat tuaja për dërgimin e një gazete dhe emailesh përpunohen pas pëlqimit tuaj eksplicit – Neni 6, paragrafi. 1, f. (a) GDPR
 • Detajet e dorëzimit (emrat, telefoni, adresa, etj.)
 • Qëllimi për të cilin mblidhen të dhënat: Përmbushja e detyrimeve të Administratorit sipas një kontrate shitjeje dhe dorëzimi të mallrave të blera.
 • Bazat për përpunimin e të dhënave tuaja personale -Duke pranuar Kushtet e Përgjithshme dhe regjistrimin në dyqanin elektronik ose vendosjen e një porosie pa regjistrim, ose duke lidhur një kontratë me shkrim, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazën e së cilës ne përpunoni të dhënat tuaja personale – neni 6, par. 1, f. (b) GDPR.
 • Të dhënat nga llogaritë tuaja të mediave sociale (informacion i disponueshëm publikisht nga llogaritë tuaja në Google, rrjetet sociale (Facebook, Twitter, Instagram), YouTube dhe të tjera).
 • Qëllimi për të cilin mblidhen të dhënat: 1) Marrja e kontaktit me përdoruesin dhe dërgimi i informacionit tek ai dhe 2) për qëllimet e regjistrimit të një përdoruesi në dyqanin online.
 • Bazat për përpunimin e të dhënave tuaja personale-Duke pranuar kushtet e përgjithshme dhe regjistrimin në e-shop përmes një profili të rrjetit social, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazën e së cilës ne përpunojmë të dhënat tuaja personale-Neni 6, paragrafi. 1, f. (b) GDPR.

AFATI I RUAJTJES SË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 5.

 • Administratori ruan të dhënat tuaja personale për një periudhë jo më të gjatë sesa ekzistenca e llogarisë tuaj në dyqanin online ose ekzekutimi i porosisë Pas fshirjes së llogarisë tuaj ose përfundimit të porosisë, Administratori merr kujdesin e nevojshëm për të fshirë dhe shkatërruar të gjitha të dhënat tuaja pa vonesa të panevojshme ose për t’i anonimizuar (dmth. Për t’i bërë ato në një formë që nuk zbulon identitetin tuaj).
 • Administratori ruan të dhënat tuaja personale të dhëna në lidhje me porositë në internet për një periudhë 7 vjeçare me qëllim të mbrojtjes së interesave ligjore të Administratorit në mosmarrëveshjet ligjore ose administrative me përdoruesit e dyqanit online, dhe dokumentet e kontabilitetit ruhen për statutin përkatës periudhë.
 • Administratori ju njofton, në rast nevoje për të zgjatur periudhën e ruajtjes së të dhënave, në funksion të përmbushjes së një detyrimi rregullator ose në funksion të interesave legjitime të Administratorit ose ndryshe.
 • Administratori ruan të dhënat personale, të cilat është i detyruar t’i mbajë sipas ligjit në fuqi për periudhën përkatëse, të cilat mund të tejkalojnë periudhën e ekzistencës së llogarisë tuaj në dyqanin elektronik ose deri në përfundimin e porosisë.

Neni 6. Administratori ruan të dhënat personale të përfaqësuesve ligjorë të partnerëve të tij të biznesit, për afatin e kontratës, për respektimin e interesave legjitime dhe detyrimeve ligjore të Administratorit, pasi ky afat mund të tejkalojë afatin e kontratës së lidhur.

TRANSFERONI TË DHËNAT TUAJA PERSONALE PËR PËRPUNIM

Neni 7.

 • Kontrolluesi mund, sipas gjykimit të tij, të transferojë disa ose të gjitha të dhënat tuaja personale tek përpunuesit e të dhënave personale për qëllimet e përpunimit për të cilat keni rënë dakord, në varësi të kërkesave të Rregullores (BE) 2016/679 (GDPR).
 • Administratori ju njofton në rast të synimit për të transferuar një pjesë ose të gjitha të dhënat tuaja personale në vende të treta ose organizata ndërkombëtare.

TË DREJTAT TUAJA NË MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

TËRHEQJA E PËLQIMIT PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 8.

 • Nëse nuk doni që të gjitha ose një pjesë e të dhënave tuaja personale të vazhdojnë të përpunohen nga Kompania për përpunim specifik ose për të gjitha qëllimet, mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunim duke kërkuar një tekst falas në të dhënat info@ttabeauty.com
 • Administratori mund t’ju kërkojë të verifikoni identitetin tuaj dhe identitetin e subjektit të të dhënave.
 • Duke tërhequr pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave personale që kërkohet për të krijuar dhe mbajtur një llogari në dyqanin online, llogaria juaj do të bëhet joaktive. Sigurisht, ju do të jeni në gjendje të shfletoni dyqanin online dhe produktet e ofruara dhe të vendosni porosi ose të bëni një regjistrim të ri.
 • Nëse ka një porosi të vendosur nga ju që është në proces të përpunimit, koha më e hershme që mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunim është pas përfundimit të suksesshëm të porosisë.
 • Ju mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.
 • Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale, të cilat Administratori i ka kryer deri më tani.

E DREJTA E QASJES

Neni 9. 

 • Ju keni të drejtë të kërkoni dhe merrni konfirmim nga Administratori nëse të dhënat personale që lidhen me ju janë përpunuar, dhe ju mund të shihni në çdo kohë në llogarinë tuaj, nëse jeni një përdorues i regjistruar, të dhënat që ne përpunojmë për ju.
 • Ju keni të drejtë të përdorni të dhëna që lidhen me ju, si dhe informacione që lidhen me mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale.

E DREJTA E RREGULLIMIT OSE PLOTËSIMIT

Neni 10. Ju mund të korrigjoni ose plotësoni të dhënat personale të pasakta ose jo të plota që lidhen me ju drejtpërdrejt duke i paraqitur një kërkesë Administratorit, ose në mënyrë të pavarur – duke redaktuar regjistrimin tuaj.

E DREJTA PËR TË FSHIRË

Neni 11.

 • Ju keni të drejtë t’i kërkoni Administratorit të fshijë disa ose të gjitha të dhënat tuaja personale, dhe Administratori ka detyrimin t’i fshijë ato pa vonesa të panevojshme kur ekziston ndonjë nga arsyet e mëposhtme:
 • të dhënat personale nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe;
 • ju tërhiqni pëlqimin tuaj mbi të cilin bazohet përpunimi i të dhënave dhe nuk ka bazë tjetër ligjore për përpunimin;
 • ju kundërshtoni përpunimin e të dhënave personale që lidhen me ju, përfshirë për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, dhe nuk ka arsye legjitime që përpunimi të ketë përparësi;
 • të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme;
 • të dhënat personale duhet të fshihen në mënyrë që të jenë në përputhje me një detyrim ligjor sipas ligjit të BE -së ose ligjit të një Shteti Anëtar (përfshirë për Shqiperine në këtë rast) që zbatohet për Kontrollorin;
 • të dhënat personale janë mbledhur në lidhje me ofrimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit.
 • Administratori nuk është i detyruar të fshijë të dhënat personale nëse i ruan dhe i përpunon ato:
 • të ushtrojë të drejtën për lirinë e shprehjes dhe të drejtën për informacion;
 • të respektojë një detyrim ligjor që kërkon përpunim të parashikuar në ligjin e BE -së ose ligjin e Shtetit Anëtar të zbatueshëm për Administratorin ose për kryerjen e një detyre në interes publik ose në ushtrimin e kompetencave zyrtare që i janë dhënë;
 • për arsye të interesit publik në fushën e shëndetit publik;
 • për qëllime arkivimi në interes publik, për kërkime shkencore ose historike ose për qëllime statistikore;
 • për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e kërkesave ligjore.
 • Në rast të ushtrimit të së drejtës për tu harruar, Kompania do të fshijë të gjitha të dhënat tuaja, përveç informacionit të mëposhtëm:
 • informacioni i nevojshëm për të verifikuar që e drejta juaj për t’u harruar është ushtruar – email, adresa IP;
 • informacion teknik në lidhje me funksionimin e dyqanit online, informacion i cili nuk mund të lidhet në asnjë mënyrë me personalitetin tuaj;
 • e-mail me të cilin jeni regjistruar në dyqanin online.
 • Për të ushtruar të drejtën tuaj për t’u harruar, duhet të ndërmerrni hapat e mëposhtëm:
 • të paraqisni një aplikim me email info@ttabeauty.com;
 • për të identifikuar veten si mbajtës të llogarisë.
 • Pas verifikimit të identitetit të kërkuesit dhe subjektit të të dhënave në përputhje me hapat e mësipërm, ne do të fshijmë të gjitha të dhënat që përpunojmë për ju.
 • Nëse keni një porosi që është duke u përpunuar, koha më e hershme që mund të kërkoni të “harrohet” është kur porosia është përfunduar me sukses.
 • Duke fshirë të dhënat tuaja personale, llogaria juaj do të bëhet joaktive. Sigurisht, ju do të jeni në gjendje të shfletoni dyqanin online dhe produktet e ofruara dhe të vendosni porosi ose të bëni një regjistrim të ri.
 • Administratori nuk fshin të dhënat që ai ka një detyrim ligjor për të ruajtur, përfshirë edhe për mbrojtjen e pretendimeve gjyqësore kundër tij ose për të provuar të drejtat e tij.

E DREJTA E KUFIZIMIT

Neni 12.

 • Ju keni të drejtë t’i kërkoni Administratorit të kufizojë përpunimin e të dhënave që lidhen me ju kur:
 • të sfidojë saktësinë e të dhënave personale për një periudhë që i lejon Administratorit të verifikojë saktësinë e të dhënave personale;
 • Përpunimi është i paligjshëm, por ju nuk dëshironi që të dhënat personale të fshihen, vetëm përdorimi i tyre të kufizohet;
 • Kontrolluesi nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime të përpunimit, por ju kërkoni që ata të krijojnë, ushtrojnë ose mbrojnë pretendimet tuaja ligjore;
 • ju keni kundërshtuar përpunimin, në pritje të verifikimit nëse bazat ligjore të Administratorit kanë përparësi mbi interesat tuaja.
 • Në rast se ju ushtroni të drejtën tuaj të kufizimit, Kompania do të pezullojë përpunimin e të dhënave tuaja, por nuk do të heqë publikimet që keni bërë në dyqanin online.

E DREJTA E TRANSPORTUESHMËRISË

Neni 13.

 • Nëse jeni pajtuar me përpunimin e të dhënave tuaja personale ose përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e kontratës me Administratorin, ose nëse të dhënat tuaja përpunohen në mënyrë të automatizuar, mundeni, pasi të identifikoheni me Administratorin:
 • t’i kërkoni Administratorit t’ju japë të dhënat tuaja personale në një format të lexueshëm dhe t’i transferojë ato tek një Administrator tjetër;
 • të kërkoni nga Administratori që të transferojë drejtpërdrejt të dhënat tuaja personale tek një administrator i caktuar nga ju, kur kjo është teknikisht e realizueshme.
 • Ju mund të shkarkoni ose merrni në format të lexueshëm nga makina në çdo kohë të dhënat e ruajtura dhe të përpunuara për ju në lidhje me përdorimin e shërbimeve të Administratorit, drejtpërdrejt përmes llogarisë tuaj përmes opsionit të eksportit të të dhënave ose me kërkesë me email.

E DREJTA PËR TË MARRË INFORMACION

Neni 14. Ju mund t’i kërkoni Administratorit t’ju informojë për të gjithë marrësit, të dhënat personale të të cilëve janë zbuluar për korrigjimin, fshirjen ose kufizimin e përpunimit. Administratori mund të refuzojë të japë këtë informacion nëse kjo do të ishte e pamundur ose do të kërkonte një përpjekje joproporcionale.

E DREJTA PËR TË KUNDËRSHTUAR

Neni 15. Ju mund të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale nga Administratori në lidhje me të, përfshirë nëse ato përpunohen për qëllime të profilizimit ose marketingut të drejtpërdrejtë.

TË DREJTAT TUAJA NË RAST TË SHKELJES SË SIGURISË SË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 16. 

 • Nëse Administratori konstaton një shkelje të sigurisë së të dhënave tuaja personale, e cila mund të përbëjë një rrezik të lartë për të drejtat dhe liritë tuaja, ai do t’ju njoftojë pa vonesë të panevojshme për shkeljen dhe masat që janë marrë ose duhen marrë.
 • Administratori nuk kërkohet t’ju njoftojë nëse:
 • ka marrë masat e duhura të mbrojtjes teknike dhe organizative në lidhje me të dhënat e prekura nga shkelja e sigurisë;
 • ka marrë më pas masa për të siguruar që shkelja të mos çojë në një rrezik të lartë për të drejtat tuaja;
 • njoftimi do të kërkonte një përpjekje joproporcionale.

PERSONAT TË CILËVE U JANË DHËNË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE

Neni 17. Për qëllimet e përpunimit të të dhënave tuaja personale dhe ofrimit të shërbimit në funksionalitetin e tij të plotë dhe në funksion të interesave tuaja, Administratori mund t’i sigurojë të dhënat tuaja përpunuesve të mëposhtëm të të dhënave personale:

 • përpunuesi i të dhënave personale – me qëllim të përpunimit të të dhënave personale;
 • furnizuesi me qëllim të dërgimit në një adresë.

Përpunuesit e specifikuar të të dhënave personale përputhen me të gjitha kërkesat për ligjshmëri dhe siguri në përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale.

Neni 18. Administratori nuk i transferon të dhënat tuaja në vendet e treta.

Neni 19. Në rast të shkeljes së të drejtave tuaja sipas kërkesave të mësipërme ose legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Neni 20. Kompania mund të ndryshojë Politikën e Privatësisë duke postuar një njoftim për këtë qëllim në faqen e saj të internetit.